جنیفر کان: اکنون ویرایش ژن می‌تواند یک گونه را کاملاً تغییر دهد-- برای همیشه

محرکهای ژنی CRISPR به دانشمندان اجازه می‌دهند توالی‌های DNA را تغییر دهند و تضمین می‌کنند که صفات ژنتیکی ویرایش شده توسط نسل های آینده به ارث خواهند رسید، و این امکان را فراهم می‌کنند که بتوانیم گونه‌ها را برای همیشه تغییر دهیم. این فناوری، بیش از هر چیز، پرسشهایی پیش آورده است: این قدرت جدید چه اثری روی بشریت خواهد گذاشت؟ از آن برای چه تغییری استفاده خواهیم کرد؟ آیا ما اکنون از خدایان هستیم؟ به صحبت های جنیفر کان، ژورنالیستی که این پرسشها را مطرح می‌کند، توجه کنید که یک کاربرد بالقوه قدرتمند