فابین افنر: علمِ متوهم

هنرمند و عکاس سوییسی، فابین افنر برآن است که علم روزمره را به هنری چشم نواز تبدیل کند. او در این صحبت جذاب، برخی از تصاویر روان گردان اخیر خود را از جمله عکس هایی از کریستال های متاثر از امواج صدا را نشان می‌دهد. و در نسخه ای زنده، ترکیب نفاشی و مایع مغناطیسی و همچنین آتش زدن ویسکی را به نمایش می‌گذارد.