فردریک کاپلان: چگونه من یک ماشین زمان اطلاعاتی ساختم

فرض کنید می توانستید از قرون وسطی در فیسبوک گشت بزنید. ممکن است در حدی که به نظر می رسد دور نباشد. در یک صحبت جالب و خوش، مهندس محقق فردریک کاپلان ماشین زمان ونیز را به نمایش می گذارد. پروژه ای که ۸۰ کیلومتر کتاب ها را دیجیتال کرده و تبدیل به یک شبیه سازی تاریخی و جغرافیایی شهر ونیز با بیش از ۱۰۰۰ سال کرده است.