Claudia Aguirre: چرا خمیازه کشیدن مسری است؟ - کلودیا آگور

نمایش کامل درس : * خمــــــیـــــــــــــازه* آیا تنها خواندن این واژه احساس خمیازه در شما ایجاد می کند؟ دلایل پشت این پدیدۀ به اصطلاح خمیازه کشیدن مُسری، به هر دو عامل فیزیولوژیکی و روانی نسبت داده شده است. این در کودکان در چهار سالگی و حتی در سگ ها مشاهده شده است! کلودیا آگور بسیاری از تئوری های جالب توجهی که به توضیح خمیازه کشیدن مسری میپردازند را بررسی می کند. درس: کلودیا آگور، پویانمایی: TED-ED.