Mel Rosenberg: چه چیز سبب پوسیدگی دندان می‌شود؟ - مِل رُزنبرگ

وقتی تیمی از باستان‌شناسان به‌تازگی به آثار ۱۵۰۰۰ ساله از بقایای انسان برخوردند، کشف جالبی کردند: این‌که دندان انسان‌های باستان پر از حفره و سوراخ بوده است. خوب چه چیز باعث پوسیدگی دندان می‌شود، و چطور می‌توانیم جلو آن را بگیریم؟ مِل رُزنبرگ ما را به درون دندان‌مان می‌برد تا بفهمیم. درس توسط Mel Rosenberg، انیمیشن توسط Andrew Foerster