گرِگ اسنر: بوم شناسی از فراز آسمان

جنگلهای ما واقعا از چه چیزی ساخته شده‌اند؟ از فراز آسمان، بوم شناس گرِگ اسنر از طیف‌سنج و لیزرهای قدرتمند استفاده می‌کند تا طبیعت را با جزییات سه بعدی موشکافانه و رنگی -- آنچه "سیستم حسابداری فوق پیشرفته"ِ کربن می‌نامد، نقشه‌برداری کند. در این سخنرانی حیرت آور، انسر پیام روشنی می‌دهد: ما برای حفظ اکوسیستم‌ها، به داده‌های بیشتر، جمع‌آوری شده به روش‌های جدید نیاز داریم.