میشل راین: بچه‌های مهاجران چه حسی دارند؟

میشل راین قصد دارد داستان مهاجران نسل اولی را که روابط تنگاتنگ و پیچیده‌ای هم با کشو‌رهای محل زندگی و هم با کشورهای مبدا خود دارند، نقل کند. او با صحبت‌های دوستانه‌اش، تصورات اشتباهی که در مورد مهاجران وجود دارد را از بین می برد و دنیای واقعی خودشان را توصیف می کند. "ما حامل ظرف‌های جوشان فرهنگ هستیم" و راین ادامه می دهد: "اگر بوی غریبی از این ظرف‌ها حس کردید، به جای آنکه بینی‌تان را بگیرید، بیایید آن را با هم تقسیم کنیم."