Kevin Slavin: کوین سالوین: الگوریتم ها چگونه جهان ما را شکل داده اند؟

کوین سلوین بحث میکند که ما در دنیایی زندگی می کنیم که مخصوص الگوریتم ها(روشی گام به گام برای حل مسئله ) ساخته شده است و بطور فزاینده ای توسط آنها کنترل می شود. در این سخنرانی جذاب از تدگلوبال ، او نشان می دهد که چگونه این برنامه های پیچیده کامپیوتری شیوه های جاسوسی، قیمت های بورس ، فیلمنامه ها و معماری را معین می کنند. و هشدار می دهد که ما کد هایی را می نویسیم که آنرا نمی فهمیم ، با پیامدهایی احتمالی که نمی توانیم کنترل شان کنیم.