ماری باست: چرا پزشک شما باید به عدالت اجتماعی اهمیت دهد

در دهه 1980 در زیمباوه، ماری باست از نزدیک شاهد اپیدمی ایدزبود و به تاسیس یک کلینیک برای درمان وآموزش مردم محلی درخصوص این ویروس کشنده کمک کرد.اما حالا که به گذشته نگاه می کند تاسف می خوردکه چرا زنگ خطر را برای مشکل واقعی به صدا درنیاورد: نابرابری ساختاری که درنهاد های سیاسی واقتصادی رخنه کرد ه اند، نابرابری هایی که باعث می شوند مردم در حاشیه آسیب پذیرتر باشند. ما امروز شاهد همان مشکلات ساختاری در ایالات متحده هستیم و به عنوان کمیسر سلامت شهر نیویورک، خانم باست از هز فرصتی که در اختیاردارد استف