مارینا آبرامویچ: هنری ساخته شده ازاعتماد، آسیب پذیری و ارتباط

هنر مارینا آبرامویچ مرز بین تماشاگر و نمایشگر را تغییر می دهد و در پی ایجاد بالاترین سطح از آگاهی و تغییر شخصیت هست. در کار پیشگامانه او در سال۲۰۱۰ به نام ، "هنرمند حاضرهست،" او به سادگی بر یک صندلی برای مدت هشت ساعت در یک روز روبروی مخاطبان خود نشست... که نتایج قابل توجهی را در برداشت. با این حال ممکن هست برجسته ترین کار او در آینده صورت پذیرد -- که به شکل یک موسسه هنر بزرگی برای آزمایش و انجام کارهای ساده با رفتارهای معناداری خواهد بود. او می گوید " اگرهمواره همه چیز به همان ترتیب قبلی انجا