تابرتا بویاجیان: عجیب‌ترین ستاره جهان

یک چیز عظیم، تقریبا ۱۰۰۰ برابر سطح کره زمین، جلوی نور ستاره دوری که KIC 8462852 نام دارد را می گیرد، و هیچکس مطمئن نیست که آن چیست؟ تابرتا بویاجیان اینکه این شئ عظیم غیر عادی چه می‌تواند باشد را بررسی کرده، یکی از همکاران پیشنهادی غیر معمول داده: آیا این می تواند یک سازه عظیم ساخت فضایی‌ها باشد؟ این ایده غیر عادی نیازمند شواهدی غیر عادی هم هست. در این صحبت بویاجیان، به ما تصویری از اینکه محققین چطور فرضیات را در مواجهه با ناشناخته ها جستجو و بررسی می کنند را ارائه می‌کند.