Onyx Ashanti: آنیکس آشانتی: این بیتجاز است.

موسیقی دادن و مخترع آنیکس آشانتی بیتجاز را نشان می دهد.موسیقی او توسط دو کنترل کننده دستی ، آیفون و لوله دهنی خلق می شود، وبا تمامی بدنش می نوازد. در تد (TED's Full Spectrum Auditions)، پس از قفل کردن ضربه ها و حلقه ها، او سه دقیقه آهنگ می نوازد و دیدگاهای خود را برای آیند موسیقی به اشتراک می گذارد.