Nathalie Miebach: ناتالی بیبارک : هنر ساخته شده از طوفان

هنرمند ناتالی بیبارک اطلاعات آب و هوا از طوفان های عظیم وآن را به مجسمه های پیچیده ای تبدیل میکند که تجسم نیروهای طبیعت و زمان است. پس از آن این مجسمه ها تبدیل به منبع موسیقی برای نواختن سازهای زهی ( مانند ویلون) میشوند.