افزایش رضایت شغلی پرستاران به چه عواملی بستگی دارد

افزایش رضایت شغلی پرستاران به چه عواملی بستگی دارد
موتور جستوگر خبری شنایا - نیروی انسانی کارآمد، شاخص عمدۀ برتری یک سازمان نسبت به سازمان­های دیگر است، چرا که نیروی انسانی مهم‌ترین منبع هر سازمانی است.

براساس نتایج پژوهشی که توسط محققین کشورمان انجام شده است، داشتن شخصیتی پویا و ایجاد شبکۀ ارتباطی در محیط کار، خشنودی شغلی را برای پرستاران <nurses>به همراه دارد. نیروی انسانی کارآمد، شاخص عمدۀ برتری یک سازمان نسبت به سازمان­های دیگر است، چرا که نیروی انسانی مهم‌ترین منبع هر سازمانی است. کارکنان متخصص، وفادار، سازگار با ارزشها و اهداف سازمانی، با انگیزۀ قوی، متمایل و متعهد به حفظ و ادامۀ عضویت سازمانی، از نیازهای اصلی و بسیار ضروری هر سازمانی هستند. سازمان­‌ها به کارکنانی نیاز دارند که فراتر از شرح وظایف مقرر و معمول خود به کار و فعالیت بپردازند. چنین نیرویی در هر اداره و سازمانی، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی آن سازمان و نیز دستیابی بهتر به اهداف فردی خواهد شد. پرستاری از مشاغلی است که فرد ساعت‌­های زیادی را با افراد گیرندۀ خدمات می­‌گذراند. پرستاران رابطۀ نزدیک‌تری با بیماران دارند و این رابطه، به تخلیۀ ذخایر عاطفی پرستار منجر شده و موجب کاهش عملکرد مطلوب و در نتیجه نارضایتی او می­‌شود. نارضایتی ایجادشده در پرستاران در نهایت می­‌تواند به مشکلات شایعی مثل فرسودگی شغلی و اختلال خواب منجر شود. از این‌ رو پرستاران نیاز به ایجاد شبکۀ ارتباطی برای به­روز کردن اطلاعات کاری و تأمین حمایت عاطفی دارند تا وظیفۀ خود را به نحو احسن انجام دهند. در این راستا، پژوهشگرانی از دانشگاه علوم پزشکی همدان و دانشگاه شهید چمران اهواز، تحقیقی را به انجام رسانده‌اند که در آن رابطۀ بین شخصیت پویا و ایجاد شبکۀ ارتباطی و میانجی‌گری خشنودی شغلی در پرستاران مورد ارزیابی علمی قرار گرفته است. جامعۀ آماری مدنظر این پژوهش، تمام پرستاران شاغل در بیمارستان­‌های دولتی شهر همدان بوده‌اند که از میان آن‌ها، 300 نفر به‌طور تصادفی انتخاب‌شده و وارد مطالعه شدند. این افراد با استفاده از پرسشنامه به سؤالات محققین پاسخ دادند و در نهایت نیز، داده‌های به‌دست‌آمده با روش‌های آماری، تجزیه‌ و تحلیل گردید. نتایج به‌دست‌آمده، نشان می‌دهد که بین شخصیت پویا با خشنودی شغلی و ایجاد شبکۀ ارتباطی، رابطۀ مثبت و معنی­‌داری وجود دارد. بر اساس این یافته­‌ها، خشنودی شغلی، رابطۀ بین شخصیت پویا با ایجاد شبکۀ ارتباطی را میانجی‌گری می­‌کند. بهنام محمدی، کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز و نویسنده مسئول مقاله برگرفته از این پژوهش می‌گوید: «براساس یافته‌های ما، متغیرهای نگرشی همچون خشنودی شغلی می­‌توانند همانند متغیرهای انگیزشی، بر فعال بودن در محیط کار و انجام فعالیت­‌هایی همچون ایجاد شبکۀ ارتباطی تأثیرگذار باشند. بر این اساس، در صورت بالا بودن خشنودی شغلی، فرد پویا هرچه بیشتر درگیر فعالیت­‌هایی همچون ایجاد شبکۀ ارتباطی از طریق جستجوی اطلاعات می‌شود». این محقق و همکارانش اعتقاد دارند: «نتایج این پژوهش درزمینۀ نقش خشنودی به­ عنوان میانجی و همچنین کارکردهای شخصیت پویا و شبکه­‌های ارتباطی در محیط کاری، نتایج مهمی برای سازمان­ها در بر دارد. این مطالعه چارچوب مشخصی فراهم می­‌کند تا درک ما از پیچیدگی فرایند ایجاد شبکۀ ارتباطی و پویایی افزایش یابد و به شناسایی شیوه­‌ها و مداخله­‌هایی کمک کند که روند ایجاد شبکه­‌های ارتباطی و بروز پویایی را تسهیل می­‌کنند که درنهایت، به نتایج مثبتی برای پرستاران منجر می­‌شوند». با توجه به دیدگاه تعامل­‌گرایی که بیان می­‌کند تأثیر و تعامل فرد و محیط دوطرفه است و چنانچه محیط بر فرد تأثیر بگذارد، فرد هم می­‌تواند بر محیط تأثیرگذار باشد و آن را در راستای اهداف تعیین­ شده تغییر دهد، مجریان این پژوهش پیشنهاد می‌دهند: «سرپرستان بخش­‌های بیمارستانی می­‌توانند این باور را در پرستاران به وجود آورند که عامل اصلی در نتایج کاری‌شان، خود آن‌ها هستند و با داشتن شخصیت پویا و تلاش در راستای ایجاد شبکۀ ارتباطی می­‌توانند برای کاهش خطاهای کاری، جلوگیری از خستگی شغلی، کاهش نارضایتی و افزایش بهره­‌وری شغلی حرکت کنند».