اجتماعی کردن طرح های بهداشتی اولویت وزارت بهداشت است

اجتماعی کردن طرح های بهداشتی اولویت وزارت بهداشت است
موتور جستوگر خبری شنایا - سمنان- معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به ضرورت مشارکت مردم در مقوله بهداشت، گفت: اجتماعی کردن طرح های بهداشتی مانند هرخانه یک پایگاه سلامت اولویت وزارتخانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا رئیسی در مراسم افتتاحیه طرح ملی هر خانه یک پایگاه سلامت که پیش از ظهر دوشنبه در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با حضور نماینده سازمان بهداشت جهانی برگزار شد، با اشاره به سیاست‌های وزارت بهداشت در زمینه طرح‌های عمومی بهداشتی، بیان کرد: اجتماعی کردن طرح‌های بهداشتی اولویت وزارت بهداشت است. وی با اشاره به ضرورت اجتماعی و مردمی کردن طرح‌های بهداشتی در سطح کشور، بیان کرد: طرح هر خانه یک پایگاه سلامت سعی می‌کند تا از هر خانواده یک نفر را آموزش دهد تا این فرد در خانه خودش به مثابه سفیر سلامت عمل کرده و مسائل بهداشتی، توانبخشی و درمانی را اشاعه دهد. جذب سفیران سلامت معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه طرح هر خانه یک پایگاه سلامت سال قبل به صورت نمونه در سمنان، قزوین، همدان و کاشان برگزار شد که باید از این دانشگاه‌ها تقدیر کرد، بیان کرد: این طرح هدف گذاری خوبی داشت و به نتایج خوبی هم دست یافتیم و امروز شاهد افتتاح آن در سطح کشور با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر بهداشت هستیم. رئیسی با بیان اینکه این طرح قرار بود اسفندماه ملی شود که شیوع کرونا مانع از آن شد، ابراز داشت: هیچ فرصتی برای اجرای بهتر طرح هر خانه یک پایگاه سلامت را نباید از دست داد. وی با اشاره به اینکه «طرح هر خانه یک پایگاه سلامت» با محوریت جذب سفیران سلامت و برای پیشبرد اهداف سلامت ضرورت دارد و لذا در اولویت‌های وزارتخانه قرار گرفت، تاکید کرد: سطح پایه که طرح هر خانه یک پایگاه سلامت طبق آن اجرا می‌شود با هدف به درون خانواده‌ها بردن اصول بهداشتی است. امکانات به تنهایی کارساز نیستند معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دومین بخش از سخنان خود مقابله با کرونا را مرهون سیستم ارجاع منحصر به فرد ایران در دانشگاه‌های علوم پزشکی نسبت به دیگر نقاط دنیا دانست و تصریح کرد: کرونا نشان داد ابزار و امکانات به تنهایی کارساز نیست، تکیه بر مدیریت قوی بهداشت و ارتباط با مردم جامعه به صورت مستمر و شفاف می‌تواند زمینه موفقیت‌های بزرگی باشد. رئیسی با بیان اینکه برخی کشورها که امکانات مالی و تخت‌های بیمارستانی داشتند در برابر کرونا به زانو درآمدند، افزود: نظام شبکه بهداشت تا دل روستاها در ایران سیستمی است که توانسته با مردم ارتباط برقرار کند که نشان می‌داد اگر بتوان سلامت را همراه با مردم طراحی کنیم موفقیت حاصل می‌شود که کرونا و نظام ارجاع نمونه‌های این امر هستند.