Ed Boyden: اد بویدن: یک سوییچ برای روشن و خاموش کردن سلولهای عصبی

[اد بویدن] نشان می‌دهد چگونه با وارد کردن ژنهای کد کنندۀ پروتئینهای حساس به نور به سلولهای مغز می‌توان بصورت گزینشی و با کاشت فیبر نوری سلولهای عصبی خاص را فعال یا غیرفعال کرد. با این درجۀ بی سابقه از کنترل او توانسته تا موشهای مبتلا به بیماری مشابه به اختلال فشار روانى پس آسيبى (PTSD) و انواع خاصی از نابینایی را درمان کند. در افق فکری: اعصاب مصنوعی. میزبان جلسه، [جوان انریکز] سخنرانی را با پرسش و پاسخ ادامه می‌دهد.