مارگارت گولد استوارت: چطور هایپرلینک همه چیز را تغییر داد

هایپرلینک بلوک لگوی اینترنت است. ماگارت گولد استوارت، کارشناس ارشد کاربر داستان عجیب به وجود آمدن آن را تعریف می‌کند.