Jody Williams: جودی ویلیامز : دیدگاهی واقع بینانه برای صلح جهانی

برنده جایزه صلح نوبل در ادبیات ، جودی ویلیامز عشقی بی مانند را برای رویای صلح در دنیا ، نشان می دهد؛ با نشان دادن معنای واقعی صلح، با یک سری داستان از کسانی که سرسختانه برای این منظور مبارزه می کنند و قربانی می دهند.