Bill Gates: بیل گیتس: چگونه بودجه های ایلاتی مدارس آمریکا رو نابود می شود

بودجه سیستم آموزشی آمریکا از طریق 50 ایالت تامین می شود. در این سخنرانی آتشین، بیل گیتس می گوید که بودجه های ایالت ها با ترفندهای حسابداری بسته شده اند که باعث می شود هزینه حقیقی درمانی و بازنشستگی پنهان بماند و کسری بودجه ی در حال افزایش رو سنگین تر می کنند-- این باعث می شود تآمین بودجۀ آموزش ضرر ببیند.