عزیز ابو ساره : برای افزایش قدرت تحمل دیگران، نیاز بیشتری به ... گردشگری داریم؟

عزیز ابو ساره فعال فلسطینی که یک روش غیرمعمول برای حفظ صلح دارد: یک گردشگر باش.همکار TED نشان می دهد که چگونه تعامل ساده با مردم در فرهنگ های مختلف می تواند نفرت دهه ها را بزداید. او با فلسطینی ها یی که از اسرائیلی ها دیدن کردن شروع کرد و فراتر از آن رفت...