Timothy Prestero: تیموتی پرس‌ترو: طراحی برای مردم، نه جایزه

تیموتی پرس‌ترو فکر می کرد که دستگاه انکوباتور مناسبی برای نوزادان در کشورهای در حال توسعه طراحی کرده است - اما هنگامی که این دستگاه در عمل شکست خورد، گروه او درس سختی را فرا گرفت. این بیانیه‌ای است در اهمیت طراحی برای استفاده در دنیای واقعی، به جای ستایش از آن. (فیلم برداری در TEDxBoston)