کارول فیشمن کوهن: چگونه پس از یک وقفه شغلی به سر کار برگردیم

اگر شما با وقفه ای در شغل خود مواجه شده باشید و بخواهید سر کار برگردید، آیا به گذراندن یک دوره کارآموزی فکر خواهید کرد؟ متخصص بازگشت به شغل، کارول فیشمن کوهن فکر می کند که باید این کار را بکنید. در این صحبت، درباره تجربه شخصی کوهن به عنوان یک کارآموز ۴۰ ساله بشنوید و تلاش او برای بزرگ جلوه دادن موفقیت "دوباره آغازکنندگان" و اینکه چگونه کارفرمایان نحوه نگرش خود به این افراد را تغییر داده اند.