مایکل سی-بوش: آنچه که باعث رضایت کارمندان در سر کار می‌شود

سه میلیارد کارمند در این سیاره وجود دارد، و فقط چهل درصد از آنها سر کار خود احساس رضایت دارند. مایکل سی بوش دیدگاه‌های خود در مورد دلایل عدم رضایت کارکنان و روشی که سازمان‌ها می‌توانند از تامین رضایت کارکنان سودمند شوند، مطرح می‌نماید.