فرانس لانتین: عکس هایی که به قلمرو حیوانات صدا می بخشند

عکاس طبیعت، فرانس لانتین با استفاده از تصاویر پر جنب و جوش ما را به اعماق دنیای حیوانات می برد. در این بحث دیداری کوتاه ، او خواهان ارتباط مجدد ما با دیگر آفریدگان زمین و بیرون آمدن از پوستینی است که ما را از یکدیگر جدا کرده است.