ترایونا مک گرث : آلودگی چگونه ساختار شیمیایی اقیانوس ها را تغییر می دهد

همزمان با تداوم انتشار دی اکسید کربن در اتمسفر توسط ما، بخش بیشتری از آن در اقیانوس ها حل شده و منجر به تغییر ناگهانی ساختار شیمیایی آب می شود. ترایونا مک گرث بر روی این فرایند که اسیدی شدن اقیانوس نام دارد تحقیق می کند. او در این ویدئو ما را به دنیای یک اقیانوس شناس می برد. درباره «ضرر دوجانبه تغییرات آب و هوایی» بیشتر بیاموزید.