Péter Fankhauser: پیتر فنهاستر: ریزیرو (Rezero )، ربا ت سیار را ملاقات کنید ( ملاقات ریزیرو ، رُبات سیار رقصنده)

پیتر فنهاستر، روی صحنۀ تد (TEDGlobal) ، ریزیرو ( Rezero) ، رُباتی که روی یک توپ قرار دارد را به نمایش می گذارد. طراحی و ساخت آن توسط گروهی از دانشجویان مهندسی صورت گرفته و ریزیرو ( Rezero) اولین رُباتی است که می تواند سریع و زیبا حرکت کند و حتی برقصد.