آنی لیو،: سلفی بویایی، و دیگر تجربیات در زیست شناسی ترکیبی و مصنوعی

چه میشد اگر میتوانستید همانند عکس سلفی گرفتن، بو را نیز سلفی بگیرید؟ چه میشد اگر رژلبی داشتید که می‌توانست باعث رشد گیاه در جهتی شود که شما آن را می بوسید؟ آنی لیو، محققی است که نقاط تقاطع مابین تکنولوژی و ادراک حسی را جستجو می کند و در نظر دارد جایی مابین علوم، طراحی و هنر را بشکافت. در این سخنرانی سریع و هوشمند، او رویاها، شگفتی ها و تجربیاتش را به میان می‌گذارد و می‌پرسد: وقتی افسانه‌های علمی به حقایق علمی تبدیل شوند دنیا چه شکلی خواهد بود؟