ژاسلین بلوش: شاید مغز -با کمی کمک - بتواند خود را بازسازی کند

با درمان همه‌ موارد اعم از سکته گرفته تا جراحات تصادف خودرو،‌ جراح مغز و اعصاب ژاسلین بلوش خیلی خوب از ناتوانی مغز در بازسازی خود خبر دارد. اما حالا، او پیشنهاد می‌کند که او و همکارانش شاید کلید بازساری عصبی را یافته باشند: سلول‌های دبل کورتین مثبت. مثل سلول‌های بنیادی این سلول‌ها بسیار سازش‌پذیر هستند و وقتی از مغز استخراج می‌شوند،‌ کشت داده می شوند و سپس دوباره به ناحیه‌ی آسیب‌دیده‌ی همان مغز تزریق می شوند، می‌توانند به بازساری و تعمیر مغز کمک کنند. «با کمی کمک» بلوش می‌گوید، «شاید مغز بتواند