دیوید اندرسون: مغز ما بیش از یک کیسه حاوی مواد شیمیایی است

داروهای روانپزشکی مدرن، شیمی تمام مغز را تحت اثر قرار میدهند. اما دیوید اندرسون، پژوهشگر زیست شناسی اعصاب، به دیدگاه کاملتری ازعملکرد مغز باور دارد. او تحقیقات جدیدی را آشکار می کند که می تواند به داروهای روانپزشکی هدفمند منجر شود، که هم بهتر و هم بدور از عارضه های جانبی عمل میکنند. چگونه؟ پژوهش های او با عصبانی کردن تعداد زیادی مگس میوه آغاز میشود. (Filmed at TEDxCaltech)