لیز اوگبو: چه می‎شد اگر اعیان‌نشین شدن برای التیام جوامع بود نه جابجا کردنشان؟

لیز اوگبو معماری است که بر روی عدالت فضایی کار می‌کند. ایده ای که به این می‌پردازد که برابری دارای جغرافیا است و توزیع متوازن منابع و خدمات حق مردم است. او در سان فرانسیسکو داستان بسیار آشنای اعیان‌نشین شدن را زیر سوال می‌برد: که توسعه و پیشرفت مردم فقیر را بیرون می‌راند. او می‌پرسد، "چرا ما با زدودن فرهنگ و و جابجایی اقتصادی به ناچاری و اجبار رفتار می‌کنیم؟" , و از توسعه دهندگان ، معماران و سیاست گذاران می‌خواهد که به جای آن تعهد بدهند که، "ظرفیتهای مردم را بسازند برای ماندن مردم در خانه‌هایشا