Mitchell Joachim: خانه خود را نسازید ، آن را پرورش دهید !!

TED و طراح شهرسازی آقای Mitchell Joachim دیدگاه خود را در باره یک معماری طبیعی بیان میکنند :خانه های دوست دار محیط زیستی که از گیاهان رشد میکند .