الکس جندلر: آیا می‌توانید معمای اتوی غول‌آسا را حل کنید؟ - الکس جندلر

خانواده غول‌هایی که برای آنها کار می‌کنید می‌خواهند یک مهمانی شام پر زرق‌وبرق بگیرند، اما مشکلی هست -- پیراهن محبوب غول بزرگ‌تر چروک افتاده! برای درست کردن آن باید اتوی غول‌آسا را روشن کنید. اتو برای روشن شدن به دو باتری غول‌آسا نیاز دارد اما انگار بچه غول آنها را با هم قاطی کرده. آیا می‌توانید باتری‌ها را طوری امتحان کنید که در هفت تلاش یا کمتر یک جفت سالم پیدا کنید؟ الکس جندلر توضیح می‌دهد.