Kevin Stone: کوين استون : آينده‌ای زيستی برای تعويض مفصل

آرتروز و آسیب‌‌ها ميليون‌ها مفصل رو از کار می‌اندازند ، ولی تعداد خيلی کمی بهترين درمان نصيبشون می‌شود - یعنی بافت بيولو‍ژيکی واقعی. " کوين استون " روشی را نشان می‌دهد که با استفادۀ مبتکرانه از بافت حيوانی، از هزينه‌های بالا و کمبود اهداءکننده‌های پيوند انسان-به-انسان عبور می‌کند.