جیم هلت: چرا جهان هستی وجود دارد؟

چرا بجای «هیچ»، چیزی وجود دارد؟ به عبارت دیگر چرا جهان هستی وجود دارد (و چرا ما در آن هستیم)؟ جیم هلت (فیلسوف و نویسنده) سعی می کند این پرسش را با سه یا چهار پاسخِ ممکن جواب دهد. یا اصلا آن را بی جواب بگذارد.