Ellen Gustafson: چاقی مفرط + گرسنگی = یک موضوع غذایی جهانی

همکارسازندۀ کیسه های خوراک انسان دوستانه، الن گوستافسون می گوید گرسنگی و چاقی مفرط دو روی یک سکه هستند. در TEDxEast، او پروژه سی(The 30 Project) را راه اندازی می کند -- یک راهی برای تغییراینکه در ٣٠ سال آینده ما چگونه کشاورزی کنیم و چگونه تغذیه کنیم، و نابرابری مساله غذا را حل کنیم پیش از اینکه هر دو همه گیر شوند.