Arthur Potts Dawson: آرتور پاتس داسِن: تصوری برای رستورانهای پایدار

اگربه آشپزخانۀ یک رستوران رفته باشید، حتماً دیده اید که چقدرغذا، آب و انرژی میتونه اونجا اتلاف بشه.سرآشپز آرتور پاتس-داسِن تصور کاملاً شخصی خود را برای کاهش مؤثر ضایعات رستوران، سوپرمارکت، ایجاد بازیافت زباله، کود، موتورهای پایدار برای مقاصد خوب(غذای خوب) ارائه میکند.