وانیس کوباج: چطور ملی‌گرایی و جهان‌گرایی می‌توانند هم‌زیستی کنند

چرا باید بین ملی‌گرایی و جهان‌گرایی، بین عشق ورزیدن به کشورمان و اهمیت دادن به جهان یکی را انتخاب کنیم؟ در یک سخرانی که پر از درس‌هایی است برای کسانی که ملی‌گرایی و یا جهان‌گرایی را پذیرفته‌اند، وانیس کوباج توضیح می‌دهد چطور می‌توانیم این تفکر دوقطبی و سنتی را به چالش بکشیم -- و همزمان شهروندان مغرور کشور و جهان‌مان باشیم.