کوین جونز: چرا کنجکاوی کلید علم و پزشکی است؟

علم فرآیند یادگیری است که شامل آزمون، شکست و بازنگری است -- و علم پزشکی مستثنی نیست. کوین جونز، پژوهشگر سرطان، برای ناشناخته‌های اساسی جراحی و درمان یک پاسخ ساده دارد: صداقت. جونز در یک سخنرانی اندیشمندانه درباره ماهیت دانش، نشان می دهد چگونه علم در بهترین حالت این است که دانشمندان چیزی را که هنوز نفهمیده اند متواضعانه بپذیرند.