مک بارنت: چرا یک کتاب خوب یک در جادویی است

کودکی فراواقع گرایانه است. چرا کتابهای کودکان نباشند؟ مک بارنت، نویسنده برنده جایزه های مختلف کتاب کودک، در این سخنرانی عجیب، از نوشتنی می گوید که از صفحه فراتر می رود، هنر مانند یک در به سوی شگفتی-- و صحبت های بچه های واقعی با یک وال خیالی.