جرئت کوروزوسکا: چرا بانوان ناهار قهرمانند

نویسنده کتاب کودکان، جرئت کوروزوسکا ریشه های مجموعه مصور داستانی اش یعنی بانوی ناهار را با ما همخوان می کند، که در آن به برداشتن نقاب از قهرمانانی می پردازد که مسئول دادن ناهار هستند... و عدالت! پروژه تازه او، روز گرامیداشت قهرمان ناهار مدرسه، بیانگر آن است که چطور خدمه ناهار در کافه تریا مدارس کاری فراتر از آماده کردن ناهار دارند، و به تشریح قدرت تشکرمی پردازد.