الیسون کیلینگ : چه اتفاقی می‌افتد وقتی شهری با کمبود جا برای دفن مردگانش مواجه باشد

به ادعای «الیسون کیلینگ»، اگر بخواهید گورستان شخصی خود را در بریتانیا بنا کنید، بشکلی می‌توانید اینکار را بکنید. او درباره جای که می‌میریم و دفن می‌شویم بسیار فکرمی‌کند -- و در این سخنرانی، بعنوان معمار و یکی از همیاران TED، دیدگاهی اقتصادی و اجتماعی عبرت‌انگیزی در مورد ساختار فراموش شده شهرهای کوچک و بزرگ‌مان ارائه می‌دهد: گورستان. وی با خطاب دادن قوانین بریتانیا بالاخص، قوانین جالب، برخی اوقات خنده‌دار، و اغلب ضد و نقیضی درباره این که در چه مکانی دفن خواهید شد، را آشکار می‌سازد.