ملیندا اپلر: سه روش برای اینکه هم‌پیمان بهتری در محیط کار باشیم

آموخته‌ایم که باور داشته باشیم که سخت کوشی و تعهد به موفقیت منجر می‌شود ولی این تنها راه‌حل نیست. به گفته حامی و نویسنده، خانم ملیندا اپلر، جنسیت، نژاد، قومیت، مذهب، معلولیت، گرایش جنسی در میان عامل‌های فراوان موثر در شانس موفقیت هستند و این وظیفه هر یک از ماست که با افرادی که با تبعیض مواجه هستند هم‌پیمان شویم. در این سخنرانی کاربردی، خانم اپلر سه روش برای حمایت از افراد ابراز نشده در محیط کار را ارائه می‌کند. او می‌گوید: "هیچ عصای جادوگری برای اصلاح تنوع و جامعیت وجود ندارد. تغییر در یک نفر، ی