Rory Sutherland: "روری سوترلند" : درس های زندگی از یک کارمند شرکت تبلیغاتی

تبلیغات با تغییر درک ما به ارزش یک محصول تجاری بیش از مقدار واقعی آن می افزایند. "روری سوترلند" ادعای جسورانه ای می کند که یک تغییر در ارزش ظاهری می تواند به اندازه ی چیزی که به آن ارزش "واقعی" می گوییم برای ما مهم باشد -- و نتیجه گیری او پیامد های جابی برای نحوه ی نگاه ما به زندگی دارد.