ملودی هابسون: کور رنگ یا شجاع؟

موضوع نژاد می تواند خیلی حساس باشد. بعنوان مجری مالی ملودی هابسون می گوید، این یک " خط سوم محاوره " است. اما، او می گوید، به همین دلیل است که ما نیاز داریم درباره آن صحبت کنیم. در این بحث جذاب و متقاعد کنند، هابسون موقعیتی را ایجاد می کند تا بصورت واضح درباره نژاد صحبت کند- و به خصوص درباره تفاوت در استخدام - برای جامعه و کسب و کار بهتر.