Kees Moeliker: کیس مولیکر: چگونه یک اردک مرده زندگی‌ام را تغییر داد

یک بعد از ظهر، کیس مولیکر فرصتی تحقیقاتی را به دست می‌آورد که کمتر پرنده شناسی است که آرزویش را داشته باشد: یک اردک در حال پرواز که محکم به ساختمان شیشه‌ای دفترش برخورد می‌کند، می‌میرد و سپس... چیزی که بعدا اتفاق می‌فتد زندگی او را تغییر می‌دهد. ( توجه: ویدیو حاوی تصاویر و توضیحات واضح درباره رفتار جنسی در حیوانات است.)