Dan Pallotta: دن پالوتا: طرز فکر ما در مورد خیریه، به شدت غلط است

دن پالوتا، فعال و جمع آوری کننده کمک از استانداردهای دوگانه‌ای سخن می‌گوید که بر رابطه شکننده ما با خیریه‌ها حکم می‌راند. سازمان‌های غیر انتفاعی زیادی، به گفته او، برای اندک خرج کردن تشویق می‌شوند و نه برای آنچه که انجام داده‌اند. او از ما می‌خواهد که به جای اینکه صرفه جویی را با اخلاق‌گرایی اشتباه بگیریم، به خیریه‌ها به خاطر اهداف و دستاوردهای بزرگ‌شان پاداش دهیم، حتی اگر با هزینه بسیار بدست آمده باشد. در این سخنرانی جسورانه، او می گوید: بیایید روش اندیشیدن برای تغییر جهان را تغییر دهیم.