جیل شارگا: لطفاً، لطفاً، مردم. بیایید «شگفتی» را به «شگفت آور» بازگردانیم

کدام یک شگفت آور است: ناهار شما یا هرم بزرگ جیزه؟ جیل شارگا، کمدین، به روش مضحکی از ما دعوت می کند تا کلمه "شگفت آور" را برای چیزهایی نگاه داریم که واقعاً شگفت آورند.