ویکرام شارما: چگونه فیزیک کوانتوم می‌تواند رمز‌نگاری را قوی‌تر کند

درحالیکه رایانه‌های کوانتومی کاملتر می‌شوند، توان محاسباتی غیر‌قابل تصوری را به همراه خود فراهم می‌سازند -- و ساختار‌هایی که ما ( و فرایند‌های دموکراتیک‌ ما) برای محافظت از داده‌های خود استفاده می‌کنیم بیشتر و بیشتر آسیب پذیر می‌گردند. ویکرام شارما، که متخصص رمزنگاری است می‌گوید، هنوز فرصت برای برنامه ریزی در برابر این فاجعه قابل وقوع وجود دارد. ببینید که او چطور از کوانتوم برای مبارزه با کوانتوم استفاده می‌کند: طراحی تجهیزات و برنامه‌های امنیتی که از توان کوانتوم فیزیک استفاده می‌کنند تا از ما