ایساک میزراهی: چطور دکمه مد را تغییر داد

چطور دکمه ساده دنیا را تغییر داد، به گفته طراح مد ایساک میزراهی.