Alex Gendler: آیا می توانید معمای کلاه زندانیان را حل کنید؟ - الکس جندلر

شما و نه نفر دیگر توسط اربابان فوق هوشمند فضایی، بازداشت شده اید. به نظر فضایی ها، آدمها خیلی خوشمزه هستند، اما تمدن آنها خوردن موجودات منطقی و دارای توانایی همکاری را منع می کند. متاسفانه، آنها درمورد شما مطمئن نیستند، پس تصمیم می گیرند تا شما را امتحان کنند. آیا می توانید این معمای کلاه را حل کنید؟ الکس جندلر نشان می دهد که چطور درس از الکس جندلر، انیمیشن از استودیو آرتریک.